Homepage

Wbp compliance quickscan

Als u persoonsgegevens verwerkt, dan moet u voldoen aan de Nederlandse privacywetgeving (de Wet bescherming persoonsgegevens). Voldoet uw organisatie aan alle eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt? Aan de hand van eenvoudige ja-nee vragen krijgt u zicht op uw niveau van compliance.

Verwerkt u gegevens alleen voor specifiek gedefinieerde doelen?

Gebruikt u de gegevens alleen voor deze doelen?

Verwerkt u alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor de vastgestelde doelen?

Heeft u uw gegevensverwerking gemeld bij het College bescherming persoonsgegevens of de Functionaris Gegevensbescherming binnen uw organisatie?

Kunt u uw verwerking baseren op één van de onderstaande grondslagen?

  • U heeft de ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene

  • De gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met de betrokkene

  • Er bestaat een wettelijke plicht om de gegevens te verwerken (bijvoorbeeld de Belastingdienst eist het opslaan van de gegevens)

  • De gegevens zijn noodzakelijk voor de vrijwaring van een vitaal belang van de betrokkene (bijvoorbeeld gegevens verwerken van een slachtoffer van een ernstig ongeluk)

  • De gegevens zijn noodzakelijk voor de goede uitoefening van uw publiekrechtelijke taak

  • U heeft een gerechtvaardigd belang dat zwaarder weegt dan het privacybelang van de betrokkene

Heeft u maatregelen getroffen om de kwaliteit van persoonsgegevens te waarborgen?

Heeft u passende maatregelen genomen om de gegevens te beveiligen?

Informeert u de betrokkenen over het feit dat u gegevens van hen verwerkt?

Biedt u betrokkenen op verzoek inzage in hun gegevens?

Hebben betrokkenen de mogelijkheid om gegevens te (laten) corrigeren, aanpassen of verwijderen?

Verwerkt u in strijd met het verwerkingsverbod bijzondere persoonsgegevens (oa. etniciteit, seksuele voorkeur, gezondheid of religie)?

Exporteert u gegevens naar partijen buiten de Europese Economische Ruimte zonder dat daar een vergelijkbaar niveau van privacybescherming is en u geen exportvergunning heeft?